Politika privatnosti

Opšte odredbe

Politika privatnosti zajedno sa Uslovima korišćenja i Pravilnikom o kolačićima web sajta www.urbanalegenda.com (u daljem tekstu: Urbana legenda) predstavlja Ugovor koji se odnosi na korisnike.

Politika privatnosti se odnosi na lica koja pristupaju sajtu Urbana legenda koji se nalazi na veb adresi www.urbanalegenda.com (u daljem tekstu: web sajt) i koja nam se obraćaju putem kontakt forme.

Urbana legenda je svesna značaja zaštite podataka o ličnosti i ozbiljnog pristupa zaštiti podataka o ličnosti.

Urbana legenda je sačinila Politiku privatnosti u cilju da proces obrade podataka bude svim korisnicima dostupan, razumljiv i istovremeno transparentan.

Rukovalac

Politika privatnosti se primenjuje na obradu podataka o ličnosti od strane web sajta Urbana legenda putem pristupa i upotrebe web sajta www.urbanalegenda.com

Rukovalac podacima je Nataša Ilić – Milkos, autor tekstova na web sajtu Urbana legenda.

Rukovaoca možete kontaktirati putem mejl adrese: activus0812@yahoo.gr  

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od načina na koji korisnik koristi web sajt. Podaci se svrstavaju u sledeće kategorije:

Podaci koje prikupljamo od korisnika dobrovoljno

Svako lice koje pristupi web sajtu i pošalje upit, poruku ili komentar putem kontakt forme koja se nalazi na web sajtu, dobrovoljno može ostaviti sledeće podatke:

Ime i prezime,

Mejl adresu,

Telefon,

Ostale informacije koje korisnik odluči da podeli sa web sajtom Urbana legenda putem kontakt forme.

Svako lice koje pristupi web sajtu Urbana legenda i prijavi se za prijem Newsletter-a dobrovoljno može ostaviti sledeće podatke:

Ime i prezime,

mejl adresu,

ostale informacije koje korisnik odluči da podeli sa web sajtom Urbana legenda putem kontakt forme.

Svako lice koje kontaktira web sajt Urbana legenda putem kontakt forme ili slanjem upita na mejl adresu activus0812@yahoo.gr  prikom ostvarivanja kontakta može omogućiti web sajtu Urbana legenda da pristupi dodatnim podacima konkretnog lica, kao na primer podaci o adresi, poslovnoj adresi, sadržaju dokumentacije i drugih priloga koje konkretno lice dostavi, kao i svim drugim informacijama koje konkretno lice odluči da podeli sa web sajtom Urbana legenda.

U slučaju da web sajt Urbana legenda odluči da angažuje određeno lice u cilju pružanja usluga, može zamoliti konkretno to lice da sem gorenavedenih, dostavi i dodatne informacije koje su neophodne za pružanje tih usluga navodeći u tom slučaju jasno koja je svrha obrade tih podataka.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Prilikom posete web sajtu www.urbanalegenda.com Urbana legenda automatski prikuplja pojedine podatke o ličnosti sa uređaja korisnika.

Automatski prikupljene informacije mogu uključivati IP adresu, vrstu uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrstu pretraživača i širu geografsku lokaciju. Istovremeno mogu biti prikupljene informacije o tome kako se uređaj korisnika ponaša na sajtu www.urbanalegenda.com kao i informacije o stranicama kojima je korisnik pristupio i linkovima na koje je kliknuo.

Prikupljene informacije nam omogućavaju bolje razumevanje korisnika koji pristupaju web sajtu Urbana legenda a takođe se koriste i u svrhu unapređenja web sajta i korsničkog iskustva uopšte.

Internet analitički podaci

Web sajt Urbana legenda koristi Google analitiku i druge usluge internet analitike za obradu analitičkih podataka i sačinjavanje izveštaja o korišćenju web sajta od strane korisnika i posetilaca, kao i radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Ukoliko korisnik želi da izvrši pregled Google analitike to može učiniti posetom Google Analytics.

Istovremeno želimo da ukažemo na sledeće: ukoliko korisnik ne želi da Google prikuplja i obrađuje njegove podatke generisane kroz upotrebu web sajta, ima mogućnost da isključi Google analitiku instaliranjem alatke na pretraživaču: Google Analitycs opt-out Add-on.

Svrha obrade podataka i pravni osnov

Web sajt Urbana legenda u svojstvu rukovaoca, obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa navedenim pravnim osnovima a u sledeće svrhe:

Svrha obrade

            Pravni osnov

Postupanje po upitima potencijalnih klijenata radi zakazivanja sastanaka, odgovora na postavljena pitanja, reklamiranja, intervjuisanja, objavljivanja intervjua, prodaje tekstova, naučnih radova i knjiga

            pristanak lica na koje se podaci odnose

Pružanje usluga

            pristanak lica na koje se podaci odnose i legitimni interes

Ugovor o pružanju usluga

            zaključenje i izvršenje ugovora i legitimni interes

Unapređenja poslovanja

            legitimni interes

Slanje promotivnih ponuda (Newsletter)

            pristanak lica na koje se podaci odnose

Statistička analiza korišćenja web sajta u cilju poboljšanja sadržaja i ponude

            pristanak lica na koje se podaci odnose i legitimni interes

Poboljšanja kvaliteta usluga i analizu trendova

            legitimni interes

Sigurnosti i sprečavanja prevare

            poštovanje pravnih obaveza i legitimni interes

Prilikom obrade podataka na osnovu legitimnog interesa web sajta Urbana legenda, vodimo računa da obradu vršimo na način koji ne ugrožava prava i slobode korisnika. Urbana legenda prilikom obrade podataka iz legitimnih interesa vodi računa o balansu između ličnih interesa web sajta Urbana legenda i prava na privatnost korisnika.

Obrada podataka koja se vrši na osnovu pristanka lica podrazumeva da korisnik može povući pristanak u svakom trenutku.

Način korišćenja podataka

Podatke korisnika obrađujemo na osnovu izričite saglasnosti korisnika i u skladu sa drugim razlozima koji su zakonom dozvoljeni.

Podaci korisnika neće biti skladišteni i korišćeni u druge svrhe osim u one zbog kojih su prvobitno prikupljeni.

Web sajt Urbana legenda garantuje da neće zloupotrebiti, prodati niti proslediti trećim licima podatke korisnika.

Članovi našeg tima su obavezani čuvanjem poslovne tajne, svesni su značaja čuvanja tajnosti podataka i snose odgvornost za poštovanje Uslova korišćenja i ove Politike privatnosti, a takođe su preduzete sve zakonske mere u cilju sprečavanja otkrivanja i odavanja informacija, osim u svrhe zbog kojih su prikupljeni.

Vreme čuvanja podatka

Web sajt Urbana legenda u svojstvu rukovaoca čuva podatke u periodu neophodnom za realizaciju svrhe zbog koje su prikupljeni odnosno u periodu dok postoji saglasnost korisnika.

Ukoliko ne dođe do pružanja usluga ili zaključenja Ugovora o pružanju usluga, podaci korisnika se brišu bez odlaganja.

Određeni podaci prikupljeni zbog obrade se na osnovu zakona mogu čuvati onoliko dugo koliko je za takvu obradu predviđeno zakonom ili koliko je zakonom potrebno a relevantno sa našim zakonskim obavezama, za vođenje postupka, mirno rešavanje sporova, knjigovodstvo.

Podaci o ličnosti koje su lica pružila web sajtu Urbana legenda radi dobijanja Newsletter-a čuvaju se dokle god se konkretno lice nalazi na newsletter listi odnosno dok ne podnese zahtev za brisanje sa navedene liste.

Deljenje podatka

Web sajt Urbana legenda ne deli podatke korisnika trećim licima osim ukoliko:

– poseduje saglasnost korisnika

– ukoliko postoji zakonska obaveza da budu podeljeni podaci korisnika sa npr. organima javne vlasti (tada nam nije potrebna saglasnot korisnika) i 

 – ukoliko je neophodno da podelimo podatke korisnika u svrhu kvalitetnog pružanja usluga, kada su na primer neophodne konsultacije sa stručnjacima iz određenih oblasti. 

Prava korisnika

Korisnik, kao lice čije podatke obrađujemo u skladu sa važećom zakonskom regulativom ima sledeća prava:

– pravo na pristup,

– pravo na opoziv pristanka,

– pravo na ispravku i dopunu,

– pravo na brisanje,

– pravo na prigovor,

– pravo na ograničenje obrade,

– pravo na prenosivost podataka

– pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti.

Web sajt Urbana legenda napominje korisniku da korišćenje prava na opoziv pristanka ne utiče na dozvolu obrade podataka na osnovu pristanka u periodu pre opoziva.

Navedena prava korisnik može ostvariti slanjem elektronske pošte na mejl predstavnika za zaštitu podataka o ličnosti: activus0812@yahoo.gr

Prilikom obraćanja potrebno je da korisnik dostavi ime i prezime, adresu, elektronsku poštu i broj telefona, rukovalac zadržava pravo da zahteva dodatne informacije radi potvrde identiteta korisnika.

Nadležni nadzorni organ za Web sajt Urbana legenda je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti, Beograd, ul. Bulevar Kralja Aleksandra br. 15, mejl: office@poverenik.rs.

Bezbednost

Web sajt Urbana legenda je preduzeo sve organizacione, tehničke, fizičke i administrativne mere za zaštitu svih podataka koje prikuplja i obrađuje od svih vidova zloupotreba i krađe.

Ukoliko pored preduzetih mera bude narušena bezbednost podataka korisnika, te ukoliko usled toga mogu nastati negativne posledice po privatnost korisnika, Urbana legenda će bez odlaganja obavestiti o narušavnju bezbednosti korisnika i konkrentno, odgovarajuće organe javne vlasti kada je to neophodno u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Izmene

Web sajt Urbana legenda zadržava pravo da promeni ili izmeni važeću Politiku privatnosti web sajta.

Korisnici će biti obavešteni da je Politika privatnosti izmenjena ili modifikovan putem web sajta ili putem elektronske pošte ukoliko je korisnik istu dostavio.

Web sajt Urbana legenda će takođe u slučaju materijalnih izmena Politike privatnosti tražiti saglasnost korisnika ukoliko je to neophodno u skladu sa važećom zakonkom regulativom.

Ukoliko Korisnik ne prihvata izmene Politike privatnosti, web sajt Urbana legenda moli Korisnika da prestane sa korišćenjem web sajta.

Izmene Politike privatnosti stupaju na snagu od dana objavljivanja na web sajtu www.urbanalegenda.com

Politika privatnosti je doneta dana 26.11.2022. godine i stupa na snagu danom objavljivanja.

COPYRIGHT 2022 Urbana legenda, ALL RIGHTS RESERVED